OGŁOSZENIE PUBLICZNE


Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Konary KRS 0000517142 z siedzibą w Konarach wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Likwidatorzy Stowarzyszenia Konary KRS 0000517142 z siedzibą w Konarach podają do publicznej wiadomości, że w dniu 4.12.2018 została podjęta uchwała nr 2/2018
Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Na likwidatorów zostali wyznaczeni Pani Agnieszka Mateja i Pan Lesław Starzyk.
Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał stosownego wpisu w tym zakresie do Krajowego Rejestru Sądowego.
W związku z powyższym, likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności
w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Stowarzyszenie Konary
ul. Leśna 7
32-031 Konary

 

Ogłoszeniodawca:

Konary KRS 0000517142 z siedzibą w Konarach

E–mail:
stowarzyszenie@konary.org.pl